HOME 

  Loan Payment Calculator
  (คำนวณจำนวนเงินที่ต้องการผ่อนต่อเดือน)
    Enter the required information and click Calculate!
    (ใส่จำนวนเงินต้น จำนวนเดือนที่ต้องการกู้หรือผ่อน และอัตราดอกเบี้ยต่อปี (ใ้ห้ใส่เป็นจุดทศนิยม กล่าวคือ มีการเอาอัตราดอกเบี้ยไปหารร้อยก่อน)

       จำนวนเงินต้น (Loan Amount)

          จำนวนเดือนที่ต้องการกู้ (Loan Period in month)

         อัตราดอกเบี้ย (Interest Rate) ตัวอย่าง-for example, 0.09 ซึ่งก็คือ 9% ต่อปี)

         จำนวนเงินที่ต้องผ่อนต่อเดือน (Monthly Payment)

                      

  เป็นโปรแกรมสำหรับคำนวณจำนวนเงินที่ต้องจ่ายต่อเดือน ให้ใส่ เงินต้น (Loan Amount), จำนวนเดือนที่ต้องการกู้
  และ อัตราดอกเบี้ยต่อปี (Interest Rate) แล้วกดปุ่ม Calculate ท่านก็จะได้จำนวนเงินต่อเดือนที่ต้องจ่าย


HOME