เมนูบันทึกการขายฝาก

บทที่ 2 ขายฝาก/ต่อดอก/ไถ่ถอน...

Menu "ขายฝาก" มี 2 Menu ย่อย คือ "ขายฝาก/ไถ่ถอน" และ "Exit"

เมื่อคุณ Click ที่ "ขายฝาก/ไถ่ถอน" หรือกด F2 แล้ว คุณจะได้หน้าจอถัดไป ซึ่งคุณสามารถใช้หน้าจอเดียวนี้ได้ทั้งวันเลย เมื่อลูกค้ามาขายฝาก หรือไถ่ถอนก็ตาม คุณสามารถทำได้ทันที

 

รหัสข้อมูล

เมนู: รหัสข้อมูลมีเมนูย่อย "ลูกค้า..." "ต้นฉบับสัญญา..." ฯลฯ ดังปรากฎในด้านซ้ายมือนี้ เป็นเมนูย่อยที่ ส่วนใหญ่ จะกำหนดเพียงครั้งเดียว เท่านั้น โดยไม่ต้องมาใช้อีก เว้นแต่กรณีที่ต้องการเปลี่ยนแปลง

เมนูย่อย "ลูกค้า" คือเป็นเมนูที่ใช้สำหรับเพิ่มหรือแก้ไขข้อมูลลูกค้า ในกรณีลูกค้าใหม่ ไม่ต้องมาเพิ่มที่นี่ เพียงแต่ ในเมนู "ขายฝาก/ไถ่ถอน..." ถ้ามีการบันทึกข้อมูลการขายฝาก โปรแกรมก็จะเพิ่มข้อมูลลูกค้า เข้ามาให้ที่นี จึงไม่ต้องมาเมนูนี้เลยก็ได้ แต่เมนูย่อยนี้ เหมาะสำหรับที่ ต้องการดูว่า ลูกค้าเรามีใครเคยมาขายฝากกับเราบ้าง

เมนูย่อย "ต้นฉบับสัญญา..." เป็นเมนูที่เป็นต้นแบบ ให้โปรแกรมนำไปพิมพ์สัญญาขายฝาก ถ้าต้องการแก้ไข ข้อความบางข้อความ ก็ให้มาเมนูย่อยนี้ทำการแก้ไข

เมนูย่อย "ชื่อบริษัท/ร้านค้า..." เป็นเมนูย่อยที่ให้ผู้ใช้ แก้ไขชื่อบริษัท/ร้านค้า พร้อมที่อยู่ในถูกต้อง เพราะข้อความนี้ โปรแกรมจะนำไปพิมพ์ในสัญญาขายฝาก

เมนูย่อย "อัตราดอกเบี้ย/ระยะเวลา..." เป็นเมนูย่อยที่ให้กำหนดอัตราดอกเบี้ย/ระยะเวลาขายฝากไว้ล่วงหน้า เพื่อให้โปรแกรมเอาไป คำนวณดอกเบี้ยและเวลาครบกำหนดไถ่ถอนได้โดยอัตโนมัติ แต่ถ้าเราต้องการ ใช้อัตราดอกเบี้ยพิเศษ/ระยะเวลามากหรือน้อยกว่า หรือต้องการเพิ่มอัตราดอกเบี้ยให้ลูกค้า บางราย เราก็แก้ไขเองได้ที่หน้าต่าง "บันทึกข้อมูลขายฝาก" โดยไม่ต้องมาแก้ไขที่นี่ เพราะอัตราดอกเบี้ย และระยะเวลา ที่เก็บไว้ที่นี่ เพื่อใช้กับลูกค้าทั่ว ๆ ไป

เมนูย่อย "ชื่อ ODBC..." เป็นเมนูย่อยที่ใช้ในการกำหนด Folder ของแฟ้มที่ต้องการ ระบบทำให้ผู้ใช้ สามารถที่จะทดสอบระบบก่อนที่จะใช้จริงได้ โดยเลือก ODBC ที่มีคำว่า Test ต่อท้าย

เมนูย่อย "Dir..." เป็นเมนูย่อย ที่ใช้เพื่อบอกให้ระบบ ทราบว่า โปรแกรม IExplore.Exe และแฟ้ม Help อยู่ที่ Folder ใด