กรณี ต้องการทำ ODBC บน Win7 64-bit ต้องทำข้างล่าง

ต้องไปที่ C:\Windows\SysWOW64 แล้ว double click ที่ odbcad32.exe
จากนั้น ก็เริ่มทำ ODBC โดยกรอกชื่อ ODBC แล้วหาแฟ้มที่ต้องการ

กรณี Win7 32-bit ก็ไปที่ Start -> Control Pannel -> System and Securites -> Admistrative Tools แล้วเลือก double click Datasource Name (ODBC)
แล้วกดเลือก System DSN -> Click Add แล้วใส่ชื่อ odbc ที่ต้องการ จากนั้น ให้ไปเลือกแฟ้มที่ต้องการ โดยกด Select